Logó
Képzések


Általános Szerződési Feltételek

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webuni Kft. (2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.; Cg.: 07-09-025548; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Webuni szoftver (a továbbiakban: Webuni) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

A Webuni egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált online tananyag szolgáltatók (továbbiakban: Szolgáltató) számára, hogy előre elkészített online oktatási anyagaikat (továbbiakban: Kurzusok) széles körben elérhetővé tegyék a felhasználók (továbbiakban: Felhasználók) számára. A Webuni kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse a tudományos célú információáramlást.

A jelen ÁSZF a Webuni szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra egyaránt és kötelezően rögzíti a Webuni szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szerződési feltételeket.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Webuni erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

REGISZTRÁCIÓ:

A Webuni szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Szolgáltató vagy Felhasználó választja meg, hogy meglévő Google vagy Facebook felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál.

A Webuni rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Az Üzemeltető a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az Üzemeltető info@webuni.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG:

Az oldal kizárólagosan piacfelület, mind a Szolgáltatók, mind a Felhasználók számára. Az Üzemeltető nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely a Szolgáltatók és a Felhasználók között jön létre. A Webuni nem felelős továbbá a Szolgáltatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a Szolgáltatók és a Felhasználók közötti viszonyból adódnak, mely viszony kiterjed minden olyan információra amely számukra biztosított.

Az Üzemeltető nem cenzúrázza a felületére feltöltött anyagokat, így azok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen az azokban megfogalmazott szóhasználatokért, kifejezésekért, véleményekért. Nem szavatol semmilyen a feltöltött tartalomért, az annak felhasználásából eredő bárminemű igényért vagy kárért felelősséget nem vállal.

Minden Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat érő károkért.

Minden Felhasználó és Szolgáltató a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és Szolgáltatók magatartásáért.

Az Üzemeltető online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Az Üzemeltető ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a Kurzusok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A Webuni, illetőleg a Kurzusok közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az Üzemeltető kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt, így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

A Kurzusokat kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

KÁRTALANÍTÁS:

Amennyiben harmadik személy az Üzemeltetővel szemben a Szolgáltató, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, a Szolgáltató köteles ezen igényre, követelésre vonatkozóan az Üzemeltetőt kártalanítani.

ADATKEZELÉS:

A Webuni a Szolgáltatók és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a Szolgáltatók és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

Emellett minden az Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

INFRASTRUKTÚRA:

Az Üzemeltető, hogy szolgáltatásait a Szolgáltatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. Az Üzemeltető, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. Az Üzemeltető a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett az Üzemeltető egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@webuni.hu. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat az Üzemeltető rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

Az Üzemeltető nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát az Üzemeltető regisztrált Szolgáltatói, illetve Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

A Szolgáltató vagy a Felhasználó info@webuni.hu email címre küldött üzenettel kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely az Üzemeltetővel kötött szerződés megszűnését eredményezi. A törlés kezdeményezését követően a Felhasználó jogai megszűnnek, így a regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden olyan költségét, kárát, amely a Szolgáltató, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnésével a Webuni felületére feltöltött Kurzusok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott Kurzust már korábban megvásárló Felhasználó számára, továbbra is hozzáférést biztosít az Üzemeltető. Ennek érdekében, az Üzemeltető jogosult a Webuni szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen ÁSZF hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen ÁSZF által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen ÁSZF által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@webuni.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen ÁSZF magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek az Üzemeltető szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen ÁSZF elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen ÁSZF céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen ÁSZF teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi szerződési feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen ÁSZF-ből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az Kurzusok teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: Adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Szolgáltató és Felhasználó üzleti titkát képezi.

Az Üzemeltető a tudomására jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel köteles kezelni. Titoktartási kötelezettsége körében, az Üzemeltető a tudomására jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.

Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon a Szolgáltató. A Szolgáltató köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, amelynek megtörténtét Előfizető részére bármikor igazolni is köteles.

A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti Adatok valamelyikét.

PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

Amennyiben a Felhasználónak vagy Szolgáltatónak akár a Webuni üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Üzemeltető számára az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

Megbízott központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések

Kurzusokra és azok feltöltésére és felhasználásra vonatkozó rendelkezések:

A Szolgáltató jogosult ingyenesen vagy fizetős formában feltölteni a maga által készített Kurzusokat, melyek a Szolgáltató saját tulajdonai maradnak. A Szolgáltató a Webuni online felületét nem használhatja más célból csak és kizárólag, hogy Kurzusait Felhasználókhoz eljuttassa, és nem akadályozhatja más Szolgáltató munkáját, Kurzusainak feltöltését.

Az Üzemeltető a feltöltött Kurzusokhoz kapcsolódóan hozzárendel egy egyedi linket, melynek segítségével a Szolgáltató az Kurzusait promótálni tudja.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy fizetős Kurzusok publikálásához számlaképesnek kell lennie, mivel számla hiányában az Üzemeltetőnek nem áll módjában kifizetést teljesítenie.

A Szolgáltató szavatol az általa feltöltött bármilyen Kurzus tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, mely harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa bármilyen formában feltöltött Kurzus tekintetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal. A Szolgáltató által feltöltött Kurzus nem tartalmazhat reklámot vagy bármilyen vásárlásra történő buzdítást, linket, feliratkozásokat, levélszemetet, kivéve a saját weboldalának címét.

Az Üzemeltető jogosult az általa előírt vállalat-arculati irányelvek lehető legteljesebb módon történő érvényesülése érdekében a Kurzusok előnyére szolgáló korrekciók elvégzésére, illetve jogosult a Kurzusok közzétételének megtagadására, ha azt nem találja megfelelő minőségűnek.

A Szolgáltató jogosult meghatározni az általa a feltöltött Kurzusok árát, azonban szavatol azért, hogy az általa feltöltött Kurzusok ára sem saját weboldalán, sem más online felületen nem alacsonyabb, mint a Webuni felületén feltüntetett ár.

A Szolgáltató bármikor jogosult előre meghatározott időre vagy mennyiségben leárazni Kurzusait. Az Üzemeltető és Partnere bármikor egyoldalúan jogosultak a Szolgáltató által feltöltött Kurzusok vételárát leakciózni, de csak a kurzus árának 20%-áig. Ennél nagyobb mértékű árcsökkentés csak a Szolgáltató hozzájárulásával alkalmazható.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa feltöltött Kurzushoz bármely Felhasználó ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférési jogosultságot szerez, úgy ahhoz az adott Felhasználó akkor is hozzáférhet, amennyiben a Szolgáltató az adott Kurzust később törli.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető és Partnere az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promociós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti közterületi reklámhordozó felületen, írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön. A Szolgáltató által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Szolgáltató felelős.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kurzusának publikálásakor vállalja, hogy az Üzemeltető regisztrált Felhasználói kérdéseire válaszol, és ezt hosszabb időn keresztül elmulasztja, akkor figyelmeztetésben részesül.

A Szolgáltató Kurzusainak értékesítéséből befolyó összeg utáni jutalékfizetési részleteiről az Üzemeltető és a Szolgáltató külön szerződésben rendelkezik.

Piaci versennyel összefüggő kötelezettségek:

A Szolgáltató az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tart fenn és nem hoz létre jogviszonyt, valamint semmilyen más közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlja fel, vagy adja át a jelen ÁSZF tárgyával, illetve céljával azonos érdekből a Webuni felületére feltöltött Kurzusokat olyan más harmadik személynek, aki az Üzemeltető versenytársának minősül.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött Kurzusokhoz, melyeket a Webuni felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a Webuni felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli az Üzemeltető felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal az Üzemeltető.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató Kurzusa feltöltésekor ellenértéket kötött ki, a Kurzus ellenértékét a Webuni online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult a Kurzus megtekintésére, ha annak ellenértéke az Üzemeltető számláján jóváírásra került. A befizetésről az Üzemeltető számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Webuni, a számlázz.hu rendszerén keresztül állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt az Üzemeltető maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

Fizetési mód:

A Felhasználó a weboldalon többféle fizetési mód közül választhat:

Online fizetés PayPal fiókkal

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a PayPal biztonságos fizetőoldalára kerül át a felhasználó, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A PayPal fizetőoldal adattartalmáról az Üzemeltető nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal. A PayPal szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A PayPal szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: TÁJÉKOZTATÓ A PAYPAL SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

Online fizetés SimplePay fiókkal

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a felhasználó, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról az Üzemeltető nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal. SimplePay szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A SimplePay szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: TÁJÉKOZTATÓ A SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

Online fizetés Barion szolgáltatással

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a Barion biztonságos fizetőoldalára kerül át a felhasználó, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A Barion fizetőoldal adattartalmáról az Üzemeltető nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal. A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A SimplePay szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

Offline fizetés banki átutalással

Amennyiben a Felhasználó banki átutalással kívánja a tranzakciót teljesíteni, abban az esetben az info@webuni.hu email címen szükséges vásárlási igényét jeleznie az Üzemeltető felé. Az emailben a következő adatokat szükséges elküldenie:

Az Üzemeltető ezen adatok alapján elkészít egy díjbekérőt (továbbiakban: Díjbekérő), amit a Felhasználó számára elküld emailben. A Felhasználó az utalás közleményébe fel kell tüntetesse a Díjbekérő sorszámát.

Sikeres fizetési tranzakciót követően, az Üzemeltető a Felhasználó korábban számlázás céljából megadott email címére elküldi a tranzakcióról kiállított számlát. A Felhasználó sikeres tranzakciót követő 24 órán belül, de legkésőbb a következő munkanapon hozzáférést kap az adott Kurzushoz.

Jótállás, szavatosság

Tekintettel arra, hogy a Kurzusok elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Garancia

Az Üzemeltető nem vállal garanciát a Felhasználók szakmai felkészületlenségéből eredő sikertelen képzésre. Nem tartozik felelősséggel továbbá a Kurzus eredményességéért, vagyis azért, hogy az Kurzust elvégzők hatékonyan és eredményesen elsajátítják a hallottakat, és ennek nyomán képesek lesznek önálló, hibamentes munkavégzésre, vagy a kívánt minősítés megszerzésére hivatalos vizsgák letételével; ez ugyanis nagymértékben nem a Kurzus minőségétől, hanem a résztvevő motiváltságától, képességeitől és hozzáállásától függ.

Elállási jog

Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Kurzus természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

Amennyiben a Szolgáltató erről külön nem rendelkezik az elállási jog nem érvényesíthető a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. paragrafus (1) m) pontja értelmében, ami a „nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomra” vonatkozik. A vásárlási folyamatban a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezett, előzetes beleegyezését adja a szolgáltatás elkezdéséhez és egyúttal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.

Árváltozások

A Kurzusok ára a Webuni-n kerülnek feltüntetésre. Az árak időről időre módosulhatnak, az ilyen változások azonban nem érintik azokat a vásárlásokat, amelyeket az Üzemeltető már visszaigazolta.

Felhasználási jog

A Webuni-n megjelenő, a Szolgáltató által vagy nevében publikált tanfolyami anyagok, videók, letölthető dokumentumok, e-könyvek szerzői jogi védelem alatt állnak. 

A Felhasználó a kurzusok megvásárlásakor az adott kurzus magáncélú felhasználására szerez nem kizárólagos jogot. A kurzusokat a felhasználó csak a Webuni-n keresztül tekintheti meg, nem töltheti le, nem töltheti fel az internetre, azt sem az internet sem más erre alkalmas technológia segítségével a nyilvánossághoz nem közvetítheti, nem terjesztheti, azokat fájlcserélő hálózaton vagy ilyen célú oldalakon nem oszthatja meg.

A Felhasználó a kurzusokat nem sokszorosíthatja, nem dolgozhatja át, azt nem digitalizálhatja újra, nem terjesztheti, és semmilyen egyéb felhasználásra nem jogosult, mint amelyet a magáncélú és szabad felhasználás keretében a hatályos jogi szabályozás alapján jogszerűen jogosult.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltakkal ellentétes jogsértő magatartása alapján a Szolgáltató valamint a kurzusok szerzői jogának jogosultjai ellene peres úton felléphetnek és kártérítést követelhetnek, illetve amennyiben a jogsértéssel vagyoni hátrányt okoz, úgy büntetőjogi felelősségre vonásának is helye lehet.